Algemene ledenvergadering

Alle NVN-leden zijn welkom op de algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 21 april 2018 in Houten.

ADR, hoe nu verder?

Dit is het jaar waarin het wetsvoorstel voor actieve donorregistratie (ADR) door de Eerste Kamer is aangenomen en daarmee wet is geworden. Minister Bruno Bruins van VWS liet weten dat de wet in de zomer van 2020 in kan gaan.

Hoe is het hele proces gelopen? Wat moet er nog geburen voor 2020? Wat was en is de rol van de NVN? Hoe was de samenwerking met andere patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen?

Graag laten wij dit zien op deze ALV waarbij in het middagdeel Pia Dijkstra en Tom Oostrom te gast zijn. Uiteraard zal er ruime gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten.

Bestuurszaken

In het ochtenddeel van de ALV gaat het om herverkiezing van zittende bestuursleden, benoemen van een nieuw bestuurslid (de aanmelding hiervoor staat vanaf nu open) en uiteraard de verantwoording die we afleggen over 2017, zowel inhoudelijk (wat we bereikt hebben) als financieel. Uw inbreng hierbij is van groot belang want dat vormt de basis van onze vereniging.

Bestuursverkiezingen

Er is sprake van een stabiele vereniging en een goed functionerend bestuur en bureau. Dit vraagt ook om een bestuur dat zichzelf vernieuwd in de loop der jaren.

Voor herverkiezing gaat het om:

  • De voorzitter, Jan van Cruchten, voor zijn laatste termijn van twee jaar)
  • De penningmeester, Tessa Ketting, voor haar eerste verlenging met twee jaar
  • Bestuurslid Björn Kamphuis, eveneens eerste verlenging met twee jaar

Alle drie hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn.

We nemen afscheid van Ties Hagen. Hij heeft aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een tweede termijn. Ties zit als mantelzorger in het bestuur.

Het bestuur doet een dringend beroep op u om de oproep om u te melden als nieuw bestuurslid te overwegen en u te melden als u denkt op deze wijze aan de NVN een bijdrage te kunnen leveren.

Mocht u zich als kandidaat willen melden dan verzoekt het bestuur u dit met een kort CV en tijdig (uiterlijk 31 maart a.s.) aan de NVN kenbaar te maken. U kunt uw kandidaatstelling richten aan het bestuur van de NVN, per brief (Postbus 284, 1400 AG Bussum), maar bij voorkeur per email (zijlstra@nvn.nl).

Agenda

10.00 uur Binnenlopen

10.30 uur Welkom door de voorzitter

10.35 uur Notulen 18 november 2017

10.50 uur Bestuursverkiezingen

11.00 uur Presentatie en bespreking Jaarverslag 2017

Presentatie en bespreking jaarrekening 2017

12.30 uur Lunch

13.15 uur Middagprogramma

15.00 uur Einde

Stukken

Toesturen van de stukken

Wij zenden u zo spoedig mogelijk de stukken toe maar uiterlijk een week voor de vergadering. Dit gebeurt per e-mail, maar als u graag de stukken uitgeprint wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven en sturen we ze per post naar u toe.

Vragen kunt u van te voren indienen via zijlstra@nvn.nl of sturen aan NVN, Postbus 284, 1400 AG Bussum.

Inschrijven ALV

21 april 2018

Tijd 10.00 - 15.00 uur
Adres JOINN!
Onderdoor 5
3995 DW Houten