ALV mei 2019

Afscheid van Hans Bart

 

De laatste jaren bent u gewend van ons dat de algemene ledenvergadering ’s morgens een officieel, beleidsdeel heeft en ’s middags een inhoudelijk deel. Dat waren we ook voor onze vergadering van 18 mei van plan, maar soms komt er iets tussen.

Onze directeur Hans Bart heeft aangegeven te willen stoppen als directeur en zich meer te gaan richten op één inhoudelijk thema, in dit geval de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs). Hij heeft hier de afgelopen jaren binnen de NVN al de nodige activiteiten in ontplooid. Nu blijft hij dat één dag in de week voor de NVN doen en gaat hij op dit onderwerp ook aan de slag bij het bureau van onze koepelorganisatie, de Patiëntenfederatie Nederland. We wensen hem daarbij veel succes en plezier toe.

Het vertrek van Hans als directeur willen we echter niet zomaar voorbij laten gaan. Het middagprogramma staat in het teken van zijn afscheid: theatergroep Draad brengt 8 jaar Hans Bart in beeld.

In het ochtenddeel van de ALV gaat het om verlenging van een zittingstermijn van ons bestuurslid Anja van Heuvelen. En uiteraard leggen we verantwoording af over 2018, zowel inhoudelijk (wat we bereikt hebben) als financieel. 

Verlenging zittingsperiode Anja van Heuvelen

De NVN is een stabiele vereniging met een goed functionerend bestuur en bureau. Dit vraagt om een bestuur dat zichzelf vernieuwd in de loop der jaren, wat ook regelmatig is gebeurd. Soms vraagt het ook om juist te zorgen voor continuïteit.

Met de komst van Marcel Persad, Peter Mensink en Dick de Jonge zijn in 2018 3 nieuwe bestuursleden benoemd. Anja van Heuvelen is het langst zittende bestuurslid waarvan het maximale aantal termijnen er op zit. Het bestuur stelt de ALV voor om haar termijnen gelet op haar jarenlange ervaring en brede kennis voor een extra twee jaar te verlengen en dus dispensatie te verlenen t.o.v. de geldende statuten.

Agenda

10.00 Binnenlopen 
10.30 Welkom door de voorzitter
10.35 Notulen 24 november 2018
10.50 Bestuurszaken
11.00 Presentatie en bespreking jaarverslag 2018
  Presentatie en bespreking jaarrekening 2018
12.30 Lunch
13.15 Middagprogramma in het teken van het afscheid van Hans Bart
15.00 Einde

Stukken

Datum 

18 mei 2019
10.00 - 15.00 uur

Locatie

Kantoor NVN
Groot Hertoginnelaan 34
1405 EE BUSSUM