ALV november 2017

De rol van de NVN in de zorgdriehoek

Met het vieren van ons veertigjarig bestaan blikten we niet alleen terug, maar juist ook vooruit.

De ALV van de NVN heeft in april 2017 het nieuwe meerjarenbeleidsplan goedgekeurd. Ook de Patiëntenfederatie, de Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland hebben meerjarenvisies uitgebracht. Hiermee is de zogenaamde zorgdriehoek aangegeven (patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars).

Maar welke rol heeft de NVN nu in die zorgdriehoek en met name richting zorgverzekeraars? Heeft de NVN invloed in het zorgbeleid en gebruikt ze die voldoende? Waar kan het beter? Hoe kijken verzekeraar en medisch specialist hier tegen aan?

De NVN een nieuwe fase in

Na het formele deel van de ALV (activiteitenplan en begroting 2018, verlenging van bestuurslidmaatschap Anja van Heuvelen) gingen we met een vertegenwoordiger van een zorgverzekeraar, een nefroloog en de aanwezigen in gesprek over de rol van de NVN in de zorgdriehoek.

Wat vindt u belangrijk, waar loopt u tegenaan en waar zou u voor willen pleiten? De leden werden gestimuleerd hun invloed op de invulling van het beleid van de komende jaren te gebruiken. De NVN is immers een ledenorganisatie waarbij de inbreng van de leden bepalend is voor het werk. Zonder leden geen NVN.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur stelde het huidige bestuurslid Anja van Heuvelen kandidaat voor een derde termijn. Na een eerste termijn van vier jaar en een tweede termijn van twee jaar is deze laatste termijn van twee jaar tevens de laatste.

Stukken

Presentatie