Extra kosten vanwege een kind met nierproblemen? Deze regelingen helpen je


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 21 november 2022

De zorg voor een kind met nierproblemen brengt vaak extra kosten met zich mee. Maar dankzij verschillende wetten en regelingen is financiële tegemoetkoming mogelijk. En dat is hard nodig in deze periode met tal van prijsstijgingen, waardoor veel Nederlanders erop achteruit gaan in hun portemonnee. Hier een overzicht van toeslagen waarop je een beroep kunt doen bij de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Toeslagen belastingdienst

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor je zorgverzekering. De toeslag is er voor mensen met een laag inkomen. Wil je weten of je er recht op hebt? Ga naar: 

Huurtoeslag

Dit is een algemene regeling in de huurkosten. Het is bedoeld voor mensen met een hoge huur en een laag inkomen. Lees meer op:

Er zijn ruimere regelingen voor huur­toeslag als je een gehandicapt kind hebt. De regeling is gedetailleerd en geldt voor verschillende situaties:

Kinderopvangtoeslag

Dit is een algemene tegemoetko­ming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. 

Kindgebonden budget

Dit is een algemene bijdrage boven­op de kinderbijslag voor gezinnen. Het is met name bedoeld voor gezinnen met lagere en midden­inkomens.

Sociale verzekeringsbank (SVB)

Kinderbijslag

De kinderbijslag is een algemene overheidsbijdrage aan de kosten voor thuiswonende kinderen tot 18 jaar.

Dubbele kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag is er voor ouders met een kind dat veel extra zorg nodig heeft. Zij lopen vaak tegen extra kosten aan. Om deze meerkosten voor je kind (thuiswonend en of uitwonend) te compenseren, kun je dubbele kinder­bijslag krijgen. De aanvraag loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Thuiswonend kind

Voor een thuiswonend kind gelden de volgende voorwaarden:

  1. Je kind woont minimaal vier nach­ten per week bij je thuis en staat er ook ingeschreven.
  2. Je kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18 jaar.
  3. Je kind heeft intensieve zorg nodig en dit is door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) vastgesteld.

Lees meer:

Niet thuiswonend

Heeft je kind veel zorg nodig en woont het niet thuis? Ook dan kun je soms in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Je kind moet door omstandigheden langer dan zes maanden in een instelling verblijven.
  • Deze instelling wordt betaald vanuit de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet.
  • Je kunt aantonen dat je per kwar­taal minimaal € 1.167,00 uitgeeft aan onderhoud van je kind. Alle kosten mogen hierbij worden mee­genomen.
  • Je mag zelf niet te veel dagen bij je kind verblijven.

Lees meer:

Tip

Je kunt op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) vragen beantwoorden om te beoordelen of het zin heeft om een aanvraag in te dienen. Uitgangspunt bij het beoorde­len van aanvragen voor deze toeslag is niet alleen de lichamelijke zorg, maar bijvoorbeeld ook het gedrag van je kind en de zelfredzaamheid binnens­- en buitenshuis. Hoe ouder het kind, hoe zelfstandiger het zou moeten zijn en hoe minder zorg nodig zou moeten zijn.

Extra bedrag

Heb je een heel jaar, dus van 1 januari tot 31 december, recht hebben gehad op dubbele kinderbijslag omdat je kind intensieve zorg nodig had? Én is het inkomen van jou óf je fiscale partner lager dan € 5.513,00? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een extra bedrag, nog bovenop de dubbele kinderbijslag. Het gaat hier om een eenmalige uitkering van € 2.225,29 (2021).

Belastingaangifte

Heb je een kind met een nieraandoe­ning of een beperking en maak je daarom extra kosten? Je kunt deze van de belasting aftrekken door de kosten in je aangifte te vermelden.

Specifieke zorgkosten

Het gaat om de specifieke zorgkosten. Welke dit zijn voor een kind met een nieraandoening, lees je op deze sites:

Tegemoetkoming specifieke zorgkostenregeling

Heb je specifieke zorgkosten afgetrok­ken en weinig of geen belasting betaald, dan kun je in aanmerking komen voor deze regeling. Bekijk de voorwaarden:

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten, belastingdienst.nl  

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatie­korting is een algemene tegemoet­koming van de belastingdienst voor werkende ouders van jonge kinderen. Het wordt uitbetaald in de vorm van een belastingteruggave. Meer infor­matie vind je op:   

Andere belastingvoordelen

Die zijn er o.a. bij uitgaven voor een tijdelijk verblijf thuis van een gehandi­capt kind, zie:

Gemeente

Via de Jeugdwet en de Wmo kun je begeleiding en ondersteuning krijgen, bv in de zorg voor je kind of aanpassingen in huis. Deze regelingen gaan via de gemeente. 

De gemeentes zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelingen. Daardoor kan per gemeente verschillen wat er vergoed wordt. Ook is niet overal hetzelfde wie er nu precies aanspraak kan maken op de tegemoetkoming. 

Lees ook:  

Niet alleen voor ouders... 

Heb je zelf een nieraandoening en heb je daardoor extra kosten? Soms is het mogelijk een aanvulling op je inkomen te krijgen. Hiervoor zijn verschillende regelingen. Een overzicht vind je op www.nieren.nl: financiële regelingen.

 

Bekijk ook

  • Meer financiële regelingen op nieren.nl. Bijvoorbeeld over mantelzorg, onderwijs, pgb, Jeugdwet, verlof van werk en nog veel meer. 
  • STAP, Steun- en adviespunt van de NVN. De medewerkers helpen je verder en maken je wegwijs in het woud van regelingen, wetten en toeslagen. Bel 035 – 6937799 of mail naar stap@nvn.nl.