Algemene vergadering


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Het verenigingsbestuur van de NVN nodigt alle leden uit voor het digitaal bijwonen van de algemene vergadering (AV) op zaterdag 27 november van 10.00 - 11.30 uur.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we moeten besluiten om ook deze AV te organiseren als een digitale bijeenkomst met, waar nodig, digitale stemming. We doen dat op basis van en volgens de regels van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

In 2022 willen we je graag, als het kan weer live, ontmoeten. We bereiden een bijeenkomst voor in het eerste kwartaal waarin we weer inhoudelijk met elkaar in gesprek willen en kunnen gaan.

We hebben gemerkt dat elkaar digitaal ontmoeten ook kansen biedt: mensen kunnen zonder reistijd aansluiten, wat voor hen die minder energie hebben deelname toch mogelijk maakt. Natuurlijk missen we de directe dialoog, maar we gaan ons best doen dat ook digitaal zo goed mogelijk te laten verlopen.

We vragen je vriendelijk de toelichting op de agendapunten goed te lezen, omdat bij een aantal onderdelen acties vooraf worden gevraagd.

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit (toelichting per punt verderop in deze brief):

9.30 Digitale inloop: 9.30 uur - 10.00 uur
10.00 1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen (vooraf verzameld)
  3. Vaststellen verslag ALV van 24 april 2021
  4. Bestuurssamenstelling en opvolging
  5. Vaststellen van de contributie 2022
  6. Begroting 2022 en activiteitenplan 2022
  7. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
  Pauze
  8. Interne organisatie NVN
  9. Rondvraag (vooraf uitgevraagd)
11.30 10. Sluiting

 

Toelichting op de onderdelen van de agenda

Per e-mail sturen wij je de stukken voor deze AV twee weken van tevoren op. Ter vergadering zullen wij je vragen zoveel mogelijk beantwoorden en je per onderdeel vragen je goedkeuring te laten blijken. Als nodig kan er gestemd worden.

Punt 2, 3 & 9 Mededelingen, notulen en rondvraag

Tot 72 uur voor de AV, dat wil zeggen tot 24 november 2021, 10.00 uur kun je je mededelingen en vragen aan ons kenbaar maken over de stukken, en je vragen voor de rondvraag aan ons sturen via zijlstra@nvn.nl of sturen aan NVN, Postbus 284, 1400 AG Bussum.

Punt 4 Bestuurssamenstelling

In het bestuur is de vervanging van Anja van Heuvelen besproken. Het bestuur meent dat de huidige samenstelling thans voldoet. In april 2022 eindigt de derde termijn van Björn Kamphuis en kunnen Marcel Persad en Peter Mensink zich herkiesbaar stellen voor de tweede termijn. Voorafgaand aan de voorjaars-AV zullen we een nieuw bestuurslid/nieuwe bestuursleden werven.

Punt 5 & 6 Koers, contributieverhoging 2022, activiteitenplan 2022 en begroting 2022

In de stukken bij de AV en in een presentatie zullen we je meenemen in het activiteitenplan en de begroting voor 2022 met inbegrip van een aanwending van een deel van de continuïteitsreserve en de herijking van het beleid in samenwerking met de Nierstichting. We vragen om je goedkeuring per acclamatie, mits geen der leden stemming verlangt.

Punt 7 WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

De voorzitter praat je bij over de laatste stand van zaken n.a.v. de WBTR.

Stukken

Aanmelden

Met de knop hieronder kun je je aanmelden voor de AV.

Een week voor de aanvang van de AV ontvang je de definitieve bevestiging per mail met daarin de inloglink.

 

Aanmelden AV

Datum

  • 27 november 2021
  • 10.00 - 11.30 uur
    Digitale inloop vanaf 9.30 uur