Zittend ziekenvervoer


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Niet of te laat worden opgehaald, onveilige situaties in de bus of niet voor de deur worden afgezet. Het taxivervoer naar en van de dialyse is al jaren een aandachtspunt voor de NVN. We komen op verschillende manieren in actie om het 'zittend ziekenvervoer' te verbeteren. Hierbij werken we samen met Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars.

2022 - Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer

Op 12 mei 2022 is het Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer getekend. ​Voor patiënten betekent dit dat zij weten aan welke eisen het vervoer moet voldoen, oftewel: wat ze mogen verwachten van zittend ziekenvervoer.

De richtlijnen van de NVN uit 2009 waren de basis voor dit convenant. Voortaan evalueren wij elk jaar met de verschillende partijen de richtlijn; dan kijken we wat er eventueel te verbeteren valt. Alle partijen committeren zich dus niet alleen aan de norm (voor de inkoop en uitvoering van het zittend vervoer), maar ook aan de verbetercyclus.

Eind 2022 bleek uit een eerste, globale evaluatie dat:

  • De meeste klachten gaan over het te laat komen van de dialysetaxi.
  • Het vervoeren van mensen met het coronavirus lastig blijft door de vele maatregelen die de vervoerder moet nemen.
  • De klachtenprocedure helder is.
  • Er vooral in de Randstad een groot personeelstekort bij vervoerders is.

In de tweede helft van 2023 komen de vervoerders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties weer bijeen. De zorgverzekeraars zullen dan de uitkomsten hun klanttevredenheidsonderzoeken presenteren.

2020 - Kwaliteitskader zittend ziekenvervoer

In september 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van het ministerie van VWS de opdracht gekregen de langlopende problemen met het zittend ziekenvervoer te onderzoeken.

De NZa startte daarop een verkenning bij zorgverzekeraars, aangevuld door rapportages van patiëntenorganisaties. Daaruit bleek onder meer dat niet altijd helder is wat patiënten mogen verwachten van de taxivervoerder.

De NVN is door de NZa uitgenodigd haar verhaal te doen. We hebben ervoor gezorgd dat heel helder is hoe groot de impact van de vervoersproblemen is op dialysepatiënten. In de gesprekken met de NZa namen we ook de resultaten van de Meldmaand dialysetaxi 2020 mee (zie hieronder).

Vervolgens is de NVN in de zomer van 2020 gevraagd het voortouw te nemen voor een nieuw kwaliteitskader voor ziekenvervoer. We doen dit samen met een zorgverzekeraar. Het kwaliteitskader moet de problemen met het dialysevervoer oplossen. Ook moet het duidelijkheid bieden aan de patiënt: wat mag hij wel en niet verwachten.

2020 - Meldmaand dialysetaxi

Begin 2020 ontstonden in Overijssel problemen voor patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis nadat die is overgegaan op een andere taxivervoerder. Maar ook op andere plekken blijkt het zittend ziekenvervoer nog steeds niet goed te lopen.

Dit was voor de NVN een nieuwe meldactie te beginnen. Deze inventarisatie liep tot half februari 2020. Met de uitkomsten gingen wij in gesprek met de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit.

2018 - Advies aan minister

In 2018 deed de minister van VWS een adviesaanvraag bij het Zorginstituut Nederland (ZiN) hoe te komen tot een toekomstbestendige en eerlijke regeling voor alle doelgroepen.

De NVN heeft brieven geschreven aan en deelgenomen aan gesprekken bij het ZiN. Deze zijn opgenomen in de rapporten van het ZiN en laten duidelijk zien dat de mensen die dialyseren een specifieke groep vormen binnen de gebruikers van het zittend ziekenvervoer. Daarom pleiten wij voor een aparte regeling voor deze groep. De minister is nu aan zet om te komen met een nieuwe regeling.

2013 - Meldmaand dialysetaxi 2013

In enquêtes en de ‘meldmaand dialysetaxi’ in 2013 riepen wij mensen op hun problemen met het zittend ziekenvervoer bij ons te melden.

Vervolgens zijn wij in gesprek gegaan met de vier grote zorgverzekeraars Achmea, Menzis, VGZ en CZ. Tot nu toe is het niet gelukt de zorgverzekeraars gezamenlijk de kwaliteitsnormen van de NVN (zie hieronder) te laten onderschrijven. Ons overleg met zorgverzekeraars gaat door om tot kwaliteitsverbetering van het zittend ziekenvervoer te komen. 

2009 - Normen zittend ziekenvervoer

Waar moet de kwaliteit van het taxivervoer van en naar de dialyse minimaal aan voldoen? In 2009 heeft de NVN hiervoor samen met een aantal andere organisaties richtnormen opgesteld.

In de praktijk kunnen zorgverzekeraars daar echter van afwijken. Om inzicht te krijgen in de verschillen stellen wij jaarlijks een overzicht samen waarin de NVN-richtnormen worden vergeleken met de criteria die de vier grootste concerns van zorgverzekeraars hanteren.

Dit gebeurt in afstemming met deze concerns. Het overzicht laat zien waarom u bijvoorbeeld wel of niet met anderen wordt vervoerd, wat de maximale wachttijd is en of u wel of niet bij de deur van uw flat wordt opgehaald. Het kan u ook helpen bij de keuze voor een zorgverzekering.