Visitatie van dialysecentra


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De kwaliteit van de zorgverlening van een dialysecentrum wordt elke 3 jaar gecontroleerd, dat wordt visiteren genoemd. Zo wordt duidelijk wat verbeterd moet worden en wat al goed gaat. Naast artsen en verpleegkundigen zijn daar nu ook patiënten bij betrokken. In een pilot (2019-2022) werd gekeken of het uitbreiden van de teams met een ervaringsdeskundige patiënt meerwaarde oplevert. In een vervolgonderzoek (2024-2025) wordt nu gekeken hoe het patiëntenperspectief bij de visitatie van dialysecentra blijvend ingebed kan worden.

Pilot 1 (2019-2022)

Voorheen werd de visitatie altijd door een nefroloog en een gespecialiseerd verpleegkundige gedaan. Zij worden afgevaardigd door de beroepsverenigingen Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland/Dialyse en Nefrologie (V&VN/D&N).

Nefrovisie, het kwaliteitsinstituut voor de nefrologie, heeft de NVN gevraagd deel te nemen aan de pilot ‘Patiëntparticipatie bij visitatie van dialysecentra’. In het project werd het visitatieteam uitgebreid met patiëntvertegenwoordigers.

Wat doet de NVN?

Om de centra te kunnen beoordelen, heeft de NVN 5 ervaringsdeskundigen (patiënten) opgeleid, zij vormen de Patiëntadviesraad Visitatie (PARVI).

Voorafgaand aan de visitatie interviewden zij patiënten van het dialysecentrum over de zorg die er wordt geboden. Ook waren ze aanwezig tijdens de visitatie.

Door patiënten met andere patiënten te laten praten, verwachtten we dat de visitatie meer oplevert; dat er extra of andere informatie beschikbaar komt, ook voor het centrum zelf.

Betere inzichten en hogere kwaliteit

Het doel van deze pilot was te verkennen wat een goede werkvorm zou zijn voor het visiteren in deze nieuwe samenstelling. En om te leren of zo’n nieuwe werkwijze inderdaad leidt tot betere inzichten en andere/hogere kwaliteit van zorg.

De conclusie van de pilot:

  • Het betrekken van ervaringsdeskundigen leidt tot positieve veranderingen in het visitatieproces.
  • In deze pilot is veel geleerd over het proces en hoe dit te verbeteren. Om de impact op langere termijn vast te stellen, zullen echter nog meer visitaties nodig zijn.

De aanbevelingen:

  • Het standaardiseren van het visitatieproces is nodig om efficiëntie te vergroten
  • De selectie van te interviewen patiënten moet verbeterd worden.
  • Er moeten duidelijker afspraken worden gemaakt over de rol en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij een visitatie.
  • Ook de communicatie over patiëntenparticipatie en de uitkomsten ervan kan worden verbeterd. 

Besloten is de pilot met 4 extra centra voort te zetten.

Bekijk de Eindrapportage pilotproject visiteren met ervaringsdeskundigen.  

Looptijd

Het project liep van oktober 2019 tot eind 2022.

Pilot 2 (2024)

Een van de conclusies uit de eerste pilot was dat deelname van ervaringsdeskundige aan de visitatie inderdaad meerwaarde heeft, maar dat er een aantal organisatorische verbeteringen moet worden doorgevoerd om het een duurzaam initiatief te maken.

Daarom is in 2024 gestart met een vervolgproject waarin de sterke punten van de eerste pilot worden behouden en tegelijkertijd  de organisatie efficiënter wordt ingericht. Het project wordt uitgevoerd bij 4 dialysecentra. Deelname aan het project door dialysecentra is facultatief.

Werkwijze

Voorafgaand aan de visitatie nemen ervaringsdeskundigen interviews af met patiënten die behandeld worden met verschillende vormen van dialyse. Om een representatief beeld te krijgen, is een goede selectie van patiënten voor deze interviews cruciaal. De selectie en werving van patiënten voor deze interviews wordt daarom samen met de dialysecentra gedaan.

Het verslag van de interviews ontvangen de visitatoren vóór de visitatie. De verwachting is dat dit verslag hen helpt om tijdens visitatie aandacht te geven aan bepaalde aspecten die uit interviews naar voren zijn gekomen. En dat zo het patiëntenperspectief meegenomen wordt in de uiteindelijke conclusies van de visitatiecommissie.

Looptijd en vervolg

Het project start eind maart 2024 en wordt eind 2024 afgesloten.

Afhankelijk van de evaluatie zal beoordeeld wordt of deelname van ervaringsdeskundigen een vast onderdeel van de visitatie moet gaan worden.  

Meer weten?

Dit project wordt uitgevoerd door Marliek Coppens namens de NVN en Linda Eshuis namens Nefrovisie.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties dan kun je contact met hen opnemen via coppens@nvn.nl en l.eshuis@nefrovisie.nl.