Visitatie van dialysecentra


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De kwaliteit van de zorgverlening van een dialysecentrum wordt elke 3 jaar gecontroleerd, dat wordt visiteren genoemd. Zo wordt duidelijk wat verbeterd moet worden en wat al goed gaat. Naast artsen en verpleegkundigen zijn daar nu ook patiënten bij betrokken. 

Voorheen werd de visitatie altijd door een nefroloog en een gespecialiseerd verpleegkundige gedaan. Zij worden afgevaardigd door de beroepsverenigingen Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland/Dialyse en Nefrologie (V&VN/D&N).

Nefrovisie, het kwaliteitsinstituut voor de nefrologie, heeft de NVN gevraagd deel te nemen aan de pilot ‘Patiëntparticipatie bij visitatie van dialysecentra’. In het project wordt het visitatieteam uitgebreid met patiëntvertegenwoordigers.

Wat doet de NVN?

Om de centra te kunnen beoordelen, heeft de NVN 5 ervaringsdeskundigen (patiënten) opgeleid, zij vormen de Patiëntadviesraad Visitatie (PARVI).

Voorafgaand aan de visitatie interviewen zij patiënten van het dialysecentrum over de zorg die er wordt geboden. Ook zijn ze aanwezig tijdens de visitatie.

Door patiënten met andere patiënten te laten praten, verwachten we dat de visitatie meer oplevert; dat er extra of andere informatie beschikbaar komt, ook voor het centrum zelf.

Betere inzichten en hogere kwaliteit

Het doel van deze pilot is te verkennen wat een goede werkvorm zou zijn voor het visiteren in deze nieuwe samenstelling. En om te leren of zo’n nieuwe werkwijze inderdaad leidt tot betere inzichten en andere/hogere kwaliteit van zorg.

Concluderend leidt het betrekken van ervaringsdeskundigen tot positieve veranderingen in het visitatieproces. In deze pilot is veel geleerd over het proces en hoe dit te verbeteren. Om de impact op langere termijn vast te stellen, zullen echter nog meer visitaties nodig zijn.

De aanbevelingen richten zich met name op het standaardiseren van het proces om efficiëntie te vergroten en op een betere selectie van te interviewen patiënten. Daarnaast moeten er duidelijkere afspraken worden gemaakt over de rol en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij een visitatie. Ook de communicatie over patiëntenparticipatie en de uitkomsten ervan kan worden verbeterd. Besloten is de pilot met 4 extra centra voort te zetten, daarvoor zal subsidie worden aangevraagd.

Bekijk de Eindrapportage pilotproject visiteren met ervaringsdeskundigen.  

Looptijd

Het project is in oktober 2019 gestart en zou een jaar lopen. Door de coronapandemie is het project uitgesteld en in 2022 weer van start gegaan. Eind 2022 is het project afgerond.