nierwijzer.nl

Dialyse of transplantatie? De website nierwijzer.nl helpt nierpatiënten een keuze te maken voor een nierfunctievervangende behandeling.

Op www.nierwijzer.nl staan filmpjes van ruim 40 nierpatiënten van alle leeftijden. Zij hebben ervaring met een of meerdere nierfunctievervangende behandelingen. Ze vertellen wat hun behandeling betekent voor hun dagelijks leven.

Deze verhalen kunnen de patiënt helpen bij het bepalen wat hij belangrijk vindt en wat past in zijn leven. Uiteindelijk krijgt hij een overzicht van zijn eigen voorkeuren en overwegingen. Met deze informatie kan hij het gesprek met de nefroloog of andere zorgverlener vervolgen om samen tot de best passende behandeling te komen.

Bekijk ook

Samen beslissen

Veel nierpatiënten vinden dat ze te weinig worden betrokken bij de beslissing over hun behandeling.

De NVN wil hierin verandering brengen. De Nierwijzer is één van de middelen die wij ontwikkelden om Samen beslissen te bevorderen. De andere zijn: