Koers


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

In 2022 zijn we nauwer gaan samenwerken met de Nierstichting, dit traject noemen we Koers. In 2023 zijn er belangrijke beslissingen genomen, onder andere over de organisatiestructuur van de NVN en Nierstichting. In 2024 zijn we bezig met de uitvoering van de nieuwe organisatievorm. 

Lees op deze pagina:


Waar staan we nu? 

2024 - Werk in uitvoering

In 2024 timmeren we hard aan de weg om het voorstel voor de nieuwe organisatievorm handen en voeten te geven. Concreet betekent dat dat we de uitwerking van een aantal bouwstenen voor de vereniging als onderdeel van de bredere organisatie hebben opgepakt. Samen met leden die daarover meedenken, veelal vanuit de klankbordgroep NVN-leden.

Tijdens de heidag van het bestuur is samen met Ivan Pouwels (een van de grondleggers en auteur van Vereniging 3.0 en verder) ingezoomd op de rol en benodigde stappen voor de vernieuwde vereniging. Dit jaar zetten we richten we ons op de volgende vraagstukken:

 • De vereniging als maatschappelijk aandeelhouder binnen de nieuwe organisatie, wat betekent dat en wat is er nodig om die rol te vervullen?
 • Het lidmaatschap van de vereniging. Wat houdt het in, hoe kennen, betrekken en binden we onze leden?
 • Wie zijn onze doelgroepen, voor wie willen we er zijn?

Lees verder: Werk in uitvoering.

2023 - Belangrijke beslissingen

2023 was een belangrijk jaar waarin we voor een aantal belangrijke beslissingen kwamen te staan. Hierbij zochten we met elkaar naar kansen om het realiseren van onze gezamenlijke missie te versnellen.

 • Organisatiestructuur
  Hoe kunnen we het best samenwerken met de Nierstichting en welke organisatiestructuur helpt hier dan het best bij? En onder welke vlag gaan we dit dan doen, want het is en blijft belangrijk dat nierpatiënten en hun naasten ons goed weten te vinden.
  Bekijk het Voorstel voor de nieuwe organisatievorm NVN – Nierstichting. Daarin stellen we organisatiewijzigingen voor die de onderlinge samenwerking makkelijker maken per januari 2024.
 • Focusgroepen
  Tijdens de AV van november 2023 gingen leden en bestuursleden van de NVN in gesprek over de voorgestelde samenwerkingsvorm voor de NVN en Nierstichting. Via een vragenlijst en twee kleine focusgroepjes hebben deelnemers van de klankbordgroep NVN-leden in de periode voor de AV hun reacties, input en twijfels gedeeld: In gesprek met de leden
 • Vragenlijst voor leden 
  In het traject naar de samenwerkingsvorm NVN–Nierstichting, zetten we een vragenlijst uit onder de leden. Over hoe de leden aankijken tegen intensievere samenwerking. En wat we in die samenwerking als NVN moeten (blijven) doen. Bekijk de uitkomsten: 
  - Leden spreken zich uit 
  - Uitkomsten vragenlijst: Jouw mening over samenwerken met de Nierstichting 

2022 - Gezamenlijk jaarplan

 • Jaarplan
  De NVN en Nierstichting hebben een gezamenlijk jaarplan 2023 gemaakt en werken samen op een aantal belangrijke onderwerpen.
 • Afwegingskader 
  Om goed afgewogen besluiten te kunnen nemen, hebben we een toetsingskader Samen op Koers opgesteld. Dit gebruiken we bij elke stap om ervoor te zorgen dat we behouden wat goed is en waar we trots op zijn.
 • Koers en organisatiestructuur 
  Bijlage uit de stukken van de AV van november 2022:
  Koers en organisatiestructuur.  
 • Op weg naar 1 organisatie 
  Samenvatting besluit Samen op Koers de essentie van het advies van de strategiedag op 22 oktober 2022.
 • Kern van Koers 
  Kern van Koers  


Beter opkomen voor patiëntenbelangen

Door onze krachten te bundelen zijn we beter in staat om op te komen voor de belangen van nierpatiënten. Samen met de Nierstichting hebben we een missie en duidelijke, meetbare doelen uitgewerkt. We willen graag behouden waar we al goed in zijn en groeien waar ruimte is om het beter te doen.

Missie

Samen met de Nierstichting hebben wij de volgende missie:

 • Een toekomst met zo min mogelijk nierziekten.
 • Mensen met een nierziekte in staat stellen het leven te leiden waar zij zelf voor kiezen.
 • Bijdragen aan een gezonder Nederland door kennis van het cruciale belang van gezonde nieren te vergroten.

Doelen

 • De komende 10 jaar neemt het aantal nieuwe patiënten dat niervervangende behandeling nodig heeft met minstens 20 procent af.
 • Binnen 20 jaar is het aantal mensen met chronische nierschade met een derde gedaald.
 • De persoonlijke levenskwaliteit voor iedere patiënt met een chronische nierziekte is de komende 10 jaar aanzienlijk verbeterd.

Urgentie

Naast onze gezamenlijke ambitie zijn er ook urgente redenen om meer samen te werken. Ook wij hebben te maken met stijgende kosten en dalende inkomsten.

Het is bovendien steeds moeilijker om goed personeel te vinden. Wij missen geregeld mankracht om vaart te maken. Door meer samen te werken is het makkelijker om elkaar waar te nemen of taken te verdelen. Als organisatie zijn we zo minder kwetsbaar.

Dick de Jonge, voorzitter NVN: 'Met elkaar kunnen we zoveel meer, daar is iedereen het over eens. Tegelijkertijd vinden we ook dat we kritisch moeten kijken naar hoe we de onderlinge samenwerking het beste kunnen regelen met elkaar. Dat moet weloverwogen en leiden tot concrete resultaten. Volgend jaar willen we hierin een volgende stap zetten met het bestuur, onze leden en de directie.'

 

Deel je ideeën met ons!

Natuurlijk zullen we onze leden steeds informeren over en betrekken bij onze Koers. Daarnaast nodigen wij je van harte uit om de ideeën die je hierover hebt met ons te delen of je vragen te stellen. Dit kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@nvn.nl onder vermelding van ‘Koers’.